Supervize

„Bůh ti dal tvář. Smát se musíš sám.“ (irské přísloví)


Supervize je nástrojem profesionální pomoci pro všechny pracovníky, kteří pracují s lidmi. Napomáhá procesu reflexe a sebereflexe, přináší nadhled, umožňuje hledat nové cesty, rozvíjí kvalitu služeb, ale i jednotlivých pracovníků. Supervize je vhodná pro pracovníky na všech stupních řízení a především pro pracovníky, kteří přímo pracují s klienty, zákazníky, studenty apod. Externí supervizor má přinášet užitek všude tam, kde selhávají tradiční nástroje, běžné v dané organizaci, kde nedostačují kompetence a schopnosti vlastních pracovníků organizace. Ale supervizor není jen „hasičem požáru“. Jeho úkolem je napomáhat rozvoji všech účastníků supervize, nezastupitelné místo má i při prevenci syndromu vyhoření, při řešení konfliktů v týmu apod. Výhodou externího supervizora je to že přináší nadhled, není zaujatý a ovlivněný vztahy v dané organizaci.

Existuje několik typů supervize, ale nelze říci, že existuje zcela jednotné názvosloví. Přesto lze uvést alespoň základní rozdělení na supervizi individuální a skupinovou. Již z názvu je zřejmé, že individuální supervize je práce s jednotlivcem, skupinová supervize pak představuje práci se skupinou. Supervize případová je zaměřena na konkrétní případ, při projektové supervizi pracujeme s ohledem na určitý projekt. Dále známe supervizi týmové spolupráce nebo supervizi organizace. Základním pracovním nástrojem při supervizi je řízený specifická forma rozhovoru.

Systemická supervize – podobně jako u koučování vycházíme z konstruktivistického a systémového přístupu. Základem je potřeba a zakázka zadavatele. Vyžaduje aktivní přístup supervizora i supervidovaného (supervidovaných). Nositelem změny musí být konkrétní člověk (supervidovaný), skutečně užitečná změna totiž nepřichází odjinud, od jiného člověka, nařízení zákona apod. Při systemické supervizi se neorientujeme na problém, ale na jeho řešení.

Cena za supervizi je smluvní, orientačně se pohybuje v rozmezí 500 Kč za hodinu (60 minut). Cenu ovlivňuje dojednaný obsah, forma, celkový rozsah supervizní práce.

KOS